do kasy suma: 0,00 zł
Promocje
AMINOGENESIS gone in sixty seconds natychmiastowa
AMINOGENESIS gone in sixty seconds natychmiastowa
81,95 zł 51,95 zł
szt.
BERGAMO zestaw koreańskich maseczek na twarz
BERGAMO zestaw koreańskich maseczek na twarz
49,95 zł 49,95 zł
szt.
Kolagenowa maseczka na twarz złoto 24K
Kolagenowa maseczka na twarz złoto 24K
9,95 zł 5,95 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Blue Dot spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 czerwca 2017 r.

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – konsument, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu, które  nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. Nr 2016 poz. 380 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

 

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mojaazja.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, w tym umowa zawarta z konsumentem, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy;

 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mojaazja.eu.

 

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.mojaazja.eu, prowadzony jest przez Blue Dot spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000611685.

 

Dane adresowe / kontaktowe:

 

Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

NIP: 5213729288

REGON: 36417096400000

KRS: 0000611685

e-mail: info@mojaazja.eu

tel. +48 512 015 389

 

2.3.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

 

b) zasady i tryb zawierania z Klientem, w tym także Konsumentem umowy na odległość;

 

c) zasady i tryb wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

 

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

 

c) Chrome 15.x,

 

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mojaazja.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, cenniki, stanowią informacje handlowe, będące zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.mojaazja.eu ma charakter informacyjny, a wiążący Sklep od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od informacji o zmianach cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

2.9 Zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego www.mojaazja.eu zawarte są w dokumencie Polityka prywatności, która stanowi złącznik do niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. Blue Dot sp. z o. o. sp. k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa / dobra osób trzecich,

 

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Blue Dot sp. z o. o. sp. k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.mojaazja.eu, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 

4.6. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi wysłanie przez Klienta Zamówienia będącego ofertą Klienta zawarcia z Blue Dot sp. z o. o. sp. k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr xx, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia – potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i wymienionych krajów poniżej w tabelce. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

Niemcy DE

Austria AT

Belgia BE

Kanada CA

Hiszpania ES

Finlandia FI

Francja FR

Grecja GR

Włochy IT

Luksemburg LU

Holandia NL

Polska PL

Portugalia PT

Czechy CZ

Wielka Brytania GB

Szwecja SE

Szwajcaria CH

Dania DK

USA US

Norwegia NO

Irlandia IE

Izrael IL

Rumunia RO

Słowacja SK

Andora AD

Chorwacja HR

Łotwa  LV

Litwa LT

Węgry HU

Rosja RU

Słowenia SI

Ukraina UA

Bośnia i Hercegowina BA

Bułgaria BG

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 

Firma Kurierska GLS: czas dostawy 2-3 dni robocze od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty – 15,90 zł zamówienie płatne z góry, 25,90 zł zamówienie płatne za pobraniem

         https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek

 

Poczta Polska: czas dostawy 5-10 roboczych dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty – 2,90 zł zamówienie płatne z góry, 2-5 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty -  5,90 zł zamówienie płatne z góry 

         http://emonitoring.poczta-polska.pl/

 

Paczkomaty InPost: czas dostawy 2-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty – 12,60 zł zamówienie płatne z góry

         https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-przesylke

 

Odbiór osobisty: odbywa się w magazynie Sklepu przy ul. Mineralnej 15A bud. 3, 02-274 Warszawa

 

Zamówienia poza Polskę i wymienione w regulaminie kraje mogą być realizowane dopiero po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu.

 

Przesyłki za pośrednictwem GLS wyceniane indywidualnie na podstawie wagi zamówienia (max 20kg) i kraju destynacji -  czas dostawy maksymalnie do 30 dni.

 

5.3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2-3 dni od momentu złożenia zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem) lub wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie (w przypadku wyboru płatności PayU / Przelewy24 / PayPal lub przelewu bankowego). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

 

5.4. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8:00 następnego dnia roboczego tj. od poniedziałku do piątku.

 

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu dla Konsumentów (chyba, że jego wyraźną wolą będzie otrzymanie faktury VAT) i faktury VAT dla pozostałych zamawiających.

 

5.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A.

 

5.7 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

VI. Opłaty celne, akcyzowe i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

 

6.1. Towar zakupiony w Sklepie przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.

 

6.2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów (bez rabatu), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez rabatu) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.

 

 VII. Ceny i metody płatności

 

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),

 

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a) przelewem na numer konta bankowego

 

mBank S. A. z siedzibą w Warszawie:

41 1140 1010 0000 3158 8700 1001

 

b) płatnością w systemie Przelewy24

 

c) płatnością w systemie Shoper:

mTransfer – mBank

Inteligo – PKO BP

Bank Pekao

Bank PKO – IKO

Bank PKO- IPKO

Bank Pekao- PeoPay

VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

Bank Zachodni WBK

BNP PARIBAS

Pocztowy24

Deutsche Bank

SGB Bank SA

GET IN BANK

Credit Agricole

ING

BNP PARIBAS eBGŻ

Raiffeisen Bank Polska

Eurobank

Millennium BANK

BOŚ Bank

Citi Bank Handlowy

Alior Bank

PBS Bank

NET – Bank Express

Toyota Bank

PLUS Bank

T-Mobile – Usługi bankowe

Płatności BLIK

 

d) wnosząc opłatę za pobraniem u listonosza lub kuriera

 

e) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

f) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A.

 

VIII. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

8.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.

 

8.2. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy oblicza się według następujących zasad:

- w przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta, weszła w jego posiadanie;

 

- w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy;

 

- w przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

 

- w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub którym osoba trzecie inna niż przewoźnik wskazany przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 

8.3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z gotowego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:

 

Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

 

lub adres poczty elektronicznej: info@mojaazja.eu

 

8.4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep ponosi koszty zwrotu rzeczy, niemniej Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy zgodnie z poniższymi zasadami i z uwzględnieniem zapisów Ustawy o prawach konsumenta:

- jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

- jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Konsument będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości 15,00 PLN;

- jeżeli zgodnie zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie można rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, Konsument zobowiązany będzie ponieść koszty, których wysokość szacowana jest maksymalnie na kwotę około 120,00 PLN.

 

8.6. Konsument winien otrzymać zwrot swojej płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

 

8.7. Załącznikiem do Regulaminu jest Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

8.8. Stosownie do treści art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Sklep informuje, że prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:

 

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

 

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

- umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

- w przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

IX Reklamacje dotyczące Towarów

 

9.1. Blue Dot sp. z o. o. sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

9.2. Odpowiedzialność Blue Dot sp. z o. o. sp. k. jako sprzedawcy wobec Klientów niebędących Konsumentami określona jest w powszechnie obowiązujących przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem art. 556 i nn Kodeksu cywilnego.

9.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@blue-dot.com.pl. Blue Dot sp. z o. o. sp. k. zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania oraz poinformowanie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

X Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

10.1. Blue Dot sp. z o. o. sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

 10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Blue Dot sp. z o. o. sp. k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

 10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Blue Dot sp. z o. o. sp. k., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, mailowo pod adres info@mojaazja.eu.

 

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

10.5. Blue Dot sp. z o. o. sp. k. zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania oraz poinformowanie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10.6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Blue Dot sp. z o. o. sp. k. a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014.827 ze zm.) Blue Dot spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 20/22 (KRS 0000611685) przedstawia Klientowi będącemu Konsumentem następujące informacje i pouczenie: 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 

  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Blue Dot spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej pełne dane spółki:

 

Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

NIP: 5213729288

REGON: 36417096400000

KRS: 0000611685

e-mail: info@mojaazja.eu

tel. +48 512 015 389

 

Mogą Państwo skorzystać z udostępnianego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas z uwzględnieniem pozostałych zasad zwrotu kosztów wynikających z pkt VIII Regulaminu i przepisów ustawy o prawach konsumenta), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli przed odstąpieniem od umowy otrzymaliście Państwo zamówione rzeczy w związku z umową:

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz / rzeczy na adres:

Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:

Blue Dot sp. z o. o. sp. k.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

NIP: 5213729288

REGON: 36417096400000

KRS: 0000611685

e-mail: info@mojaazja.eu

tel. +48 512 015 389

 

 

 

….............................................................. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

…...........................................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…................................................................................

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…................................................................................

 

 

Adres konsumenta(-ów)

 

…...........................................................................................................................................

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

…............................................................................

 

 

Data

 

…...............................................................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl